Sayfa Yükleniyor

KÜLTÜR ÜRÜNLERİ OSCAR YARIŞMASI

Adiyaman Ticaret ve Sanayi Odası
03 Ağustos 2021

KÜLTÜR ÜRÜNLERİ OSCAR YARIŞMASI


KÜLTÜR ÜRÜNLERİ OSCAR YARIŞMASI MÜRACAAT FORMU

 

 

YARIŞMA KOMİTESİNE

 

 

10 – 12 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kültür ürünleri Oscar yarışmasına aşağıda yazılı kategorilerdeki ürünlerimiz ile birlikte katılmak istiyoruz. Kayıt formu ve dekont ekte sunulmuştur. Gereğini rica ederiz.

 

 

…../…./2021

 

 

 

 

Firma adı                                                            Firma Yetkilisi

Kaşe                                                                     Adı Soyadı

 

 

 

 

YARIŞACAK ÜRÜNLER :

1.

2.

3.


KATILIM KOŞULLARI ve KATILIM SÖZLEŞMESİ

 

 

Wellness Üniversite Akademisi, Yaşama Dokunanlar Platformu ve Valilikler birliği ile 3.sü

  düzenlenen Türkiye Kültür Ürünleri Yarışmasının koşulları aşağıda yazılmış olup. İş bu katılımcı kişi ya 

    da kuruluşlar aşağıdaki maddelere uymayı beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

 

·         Yarışmaya katılacak kişi ya da firma, yarışmaya dahil edeceği ürünün üreticisi olmak zorundadır. Yarışma 10-12 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Çekmeköy Park Ormanda gerçekleşecektir. Yarışmaya son müracaat tarihi 25 Ağustos 2021’dir.

·         Yarışmaya dahil edilecek ürünlerin yasal yönden tüm resmi kayıtları, izin belgeleri, üretim ruhsatları veya üretim sertifikaları olmak zorundadır. Aksi takdirde yarışmadan diskalifiye edileceklerdir.

·         Yarışmaya dahil edilecek ürünlerin içerik açısından detaylı bilgi dosyası hazırlanmalı. Gıda sektöründe ise mutlaka içerik ile ilgili katkı maddesi, boya, tatlandırıcı gibi unsurların olup olmadığı muhakkak belirtilmelidir.

·         Yarışmaya katılacak ürünler önceden yarışma komitesine numuneleri ulaştırılmalı ve

yarışacak ürün onay sürecinden sonra yarışmacı olarak onaylanacaktır. Sanatsal ürünler için bu madde geçerli değildir.

·         Yarışma halka açık alanda 2*2 metre masa standı içinde 3 gün boyunca teşhir edilecek ve masa kenarında halk puanlaması için formlar bulundurulacaktır. Yarışma ürünleri sadece

teşhir değil, istendiği takdirde firma bilgi vermek kaydıyla satış gerçekleştirebilir. Resmi olarak

satış yapılması mümkün olan fuarlarda, fuar ürünlerinin satışından doğacak her türlü vergi, resim ve harç Katılımcı tarafından ödenecektir.

·         Katılımcı firmanın fuar alanı içerisinde tadım, promosyon ve sattığı ürünlerle ilgili bozuk ürün ya da sağlığı tehlikeye atabilecek ya da aktardığı özellikler adına yanıltıcı bilgi verme

durumlarının oluşmaması için gerekli tedbir ve önlemleri almak zorundadır. Bütün bunlar ve sağlanmasına rağmen oluşabilecek aksi durumlar için Wellness Üniversite Akademi’sinin hiçbir sorumluğu yoktur. Oluşabilecek tüm durumlardan katılımcı sorumludur.

·         3.gün sonunda büyük jüri tarafından yapılacak değerlendirme ile ürünler puan sistemi ile neticelenir ve sonuçlar açıklanarak ileriki tarihte yapılacak törene dereceye giren ürünler ve firmalar davet edilir.

·         Yarışma komitesi yarışmaya katılacak kişi kuruluş ve firmalara sadece alan tahsisi ve masa sandalye standı sağlamakla yükümlüdür. Bunun dışındaki tüm konaklama ulaşım ve kişisel masraf giderleri yarışmaya katılacak kişi ya da firmaya aittir.

·         Yarışma katılım formu doldurulup, yarışma katılım bedeli olan 1500 TL+ KDV bedelin

yatırılmış dekontu ile birlikte valilik tarafından görevlendirilen il koordinatörlüğüne teslim edildikten sonra yarışmaya dahil olunur

·         Yarışmanın tüm lansman, reklam ve basın çalışmaları yarışma komitesi tarafından gerçekleştirilecektir. Her firma ürünü ile ilgili tanıtım röportajlarına çıkacaktır.


 

 

·         Türkiye Kültür Ürünleri Yarışmasının düzenleyicisi Wellness Üniversite Akademisi tarafından öngörülemeyen veya kontrolü dışında gerçekleşen haller mücbir sebep halleri kabul

edilecektir. Savaş, doğal afetler, kanuni grev, salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, olağanüstü hal, döviz kısıtlamaları, ticari kısıtlamalar, ambargo, yasal mevzuat gibi yasal

yükümlülükler vb. sınırlı sayıda olmayan haller mücbir sebep kabul edilir. Bu hallerde Wellness Üniversite Akademisİ’ nin sözleşmeden doğan edimlerini yerine getirme

yükümlülüğü askıya alınır. Bu hallerde gecikme veya taahhütlere aykırılıktan dolayı sorumlu olmayacaktır. Katılımcı, bu nedenlere dayanarak sözleşmenin sona ermesi veya sözleşmenin

ifasının ertelenmesi hallerinde bedel iadesi, menfi ve müspet zarar ve ziyan, kar kaybı, yoksun kalınan kazanç ve sair nam altında hiçbir talepte bulunamaz ve tahsil edemez. Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, edimi tam veya gereği gibi yerine getirilmemesi halinde Wellness Üniversite Akademisi işbu sözleşmeyi tek taraflı yazılı olarak feshedebilir. Wellness Üniversite Akademisi Covid-19 pandemisi nedeni ile erteleme ve iptal hakkı saklıdır.

·         Covid-19 pandemi’sinin Fuar’ın açılmasını geciktirici veya tamamen engelleyici sonuçları olabileceğinden Fuar’ın fuar idaresi veya idari bir kararla Covid 19 pandemisine bağlı bir gerekçe ile ertelenmesi yahut tamamen iptali edilmesi mümkündür. Bu hallerden birinin

gerçekleşmesi halinde fuarın ertelenmesine yahut iptaline karar verilen tarihe kadar Katılımcı Wellness Üniversite Akademisi’ne yaptığı ödemelerin iadesinin talep etmeyeceğini gayri

kabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder. Fuarın iptaline yahut ertelenmesine karar verilen tarihten sonra Sözleşme’ye göre yapması gereken ödemeler ve yerine getirilmesi gereken edimler, Fuar’ın kesin açılış tarihini takip eden 120 (yüz yirmi) gün boyunca veya Fuar’ın kesin olarak iptali tarihine kadar askıya alınacaktır.

·         Fuar’ın belirlenen erteleme tarihinde açılmaması veya kesin olarak iptal edilmesi halinde işbu Sözleşmenin kediliğinden sona erecektir. Bu durumda Katılımcı’nın Wellness Üniversite

Akademisi’ne yaptığı ödemeler fuar için yapılan masraflar mahsup edildikten sonra

Katılımcı’ya iade edilecektir. Wellness Üniversite Akademisi’nin fuar katılım bedelinin %30 sine kadar mahsup etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşmenin Covid-19 sebeplerinde yer alan bir nedenle sözleşmenin sona ermesi halinde Katılımcı, Wellness Üniversite Akademisi’nden hiçbir menfi veya müspet zarar tazmini, bedel iadesi yahut başkaca bir nam altında ödeme talebinde bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder.

·         İştirak edilecek olan fuarın Wellness Üniversite Akademisi tarafından haklı veya mücbir bir sebebin varlığı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi halinde; işbu sözleşme feshedilmiş

olmayıp Wellness Üniversite Akademisi tarafından Katılımcı’ ya yapılacak yazılı bir bildirim ile taraflar, ertelenen tarihe dair işbu sözleşme ile aynı şartlarda Tarih/Kaşe/İmza yahut

Wellness Üniversite Akademisi’nin ön göreceği yeni düzenlemeler ile ek bir protokol

imzalamayı kabul beyan ve taahhüt ederler.


·         Fuara göndereceği malların nakliyesi veya kendi talebiyle özel stant dekorasyonu yapım

konusunda Katılımcının insiyatif alması durumunda nakliye ve stant dekorasyonuna ilişkin tüm işlemlerin Katılımcının sorumluluğunda olduğu ve nakliye ve stant dekorasyonunun eksik veya hatalı yapılması veya nakliye veya stant dekorasyonu esnasında meydana gelebilecek

kaza, kayıp ve hasarlar da dahil olmak üzere tüm sorumluluğun Katılımcıya ait olduğu, Katılımcı tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir.

·         Katılımcı, başvuru formunun ve/veya fuar katılım sözleşmesinin imzalanmasını müteakip herhangi bir nedenle fuara katılmaktan vazgeçer ya da zaman takviminde öngörülen süre içerisinde malları fuar alanına getirmez/getiremez ise o güne kadar ödediği meblağ, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın Wellness Üniversite Akademi’ye irad kaydedilir.

·         Soğuk ve/veya özel taşınma durumu gerektiren mal taşınması masraflarının karşılanması Katılımcıya aittir.

·         Katılımcı, kendisine ayrılan stand alanı dâhilinde teşhir ettiği ürünlerin patent, lisans ve marka hakkı dâhil olmak üzere her türlü fikri ve sınaî hakların mülkiyetinin kendisinde olduğunu

kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı; 3. kişilerin fikri ve sınaî haklarına sahip olduğu ürünlerin fuar standında, afiş, kartela vb. sergilenen tüm diğer tanıtım malzemelerinde yer

alması durumunda, fuar katılım desteğinden faydalanamayacağını peşinen kabul eder. Ayrıca, söz konusu ürünler ile ilgili 3. şahıslar tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ve Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden Wellness Üniversite Akademisi sorumlu değildir. Bu başvuru ve tazminat taleplerinden Katılımcı sorumludur. Katılımcının herhangi bir 3. Kişiye ait fikri hakkı yahut gizlilik hükmünü ihlal

etmesi nedeni ile Wellness Üniversite Akademi zarara uğrarsa, Katılımcı bu zararı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın tazmin edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

·         Kiralanan stand alanının kullanımı, işbu sözleşmeyi imzalayan Katılımcıya aittir. Katılımcı fuar süresi boyunca stand yerini kısmen veya tamamen başka bir firmaya kiralayamaz,

devredemez, kullandıramaz. Aksi halde, Wellness Üniversite Akademi tarafından

belirlenecek cezai şart bedelini Wellness Üniversite Akademi’ye ödeyeceğini, Wellness Üniversite Akademi ’nin katılımcıya tahsis ettiği alanı iptal ederek dilediği kişiye

verebileceğini, katılımcının 3.şahsa yaptığı devrin veya kiralamanın Wellness Üniversite Akademi ’yi bağlamayacağını ve hiçbir şekilde destek ödemesinden faydalanmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

·         Sözleşme, Katılımcı tarafından herhangi bir nedenle feshedilirse, Katılımcı Wellness

Üniversite Akademi’ ye %100 cezai şart ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.


·         İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Taraflar arasındaki her türlü ihtilaf hallinde işbu sözleşme, Wellness Üniversite Akademi yetkili veya Tarih/Kaşe/İmza personelleri tarafından katılımcıya gönderilen

elektronik posta yazışmaları, Wellness Üniversite Akademi kayıt ve belgeleri HMK anlamında kesin ve münhasır delil teşkil edecektir.

·         Bu sözleşme, Katılım İstek Formu ve Başvuru Formu ile bir bütün oluşturur.

·         Tarafların sözleşmede belirttikleri adreslerine yapılan tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. Adres değişiklikleri 7 gün içerisinde yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği takdirde işbu sözleşmede yazan adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

KATEGORİLER

·         LOKUM

·         ŞEKERLEME

·         KAHVE

·         ÇEREZ

·         SALÇA

·         KONSERVE ÜRÜNLERİ

·         REÇEL – BAL

·         SUCUK

·         ZEYTİN YAĞI

·         ZEYTİN

·         PEYNİR

·         ET VE ET ÜRÜNLERİ

·         TATLI VE TATLI ÜRÜNLERİ

·         ŞERBETLİ ÜRÜNLER

·         PASTA & KURABİYE & ÇÖREK

·         GENEL GIDA ÜRÜNLERİ

·         OYMACILIK

·         EL SANATLARI

·         GÖRSEL SANATLAR

·         AHŞAP ÜRÜNLERİ

·         TELKARİ VE KUYUM ÜRÜNLERİ

·         MUM

·         HEYKEL

·         TAŞ SANATLARI


KATILIM FORMU

 

 

FİRMA ADI                         :


FİRMA YETKİLİSİ               :

 

KATILDIĞI ŞEHİR              :


ADRES                                  :


TELEFON                             :


GSM                                     :


MAİL ADRESİ                     :


WEB SİTESİ                         :

 

YARIŞMAYA DAHİL EDECEĞİ ÜRÜNLER

1.

2.


3.

 

( BİR FİRMA EN FAZLA 3 ÜRÜN İLE YARIŞABİLİR.)

 

 

 

 

ADAY GÖSTEREN VALİLİK & BELEDİYE                                                    ADAY FİRMA YETKİLİSİ

KAŞE / İMZA                                                                                                     KAŞE /İMZA

TARİH

 

Etiketler:Atso, Haberler