Adıyaman
+19°C

Yük.: +20°

Düş.: +10°

Cu, 27.05.2016

Ticaret Müdürlüğü

İş Makinesi

İş Makinesi

GEREKLİ EVRAKLAR

 • 1. Dilekçe
 • 2. Fatura
 • 3. Noter Satış Senedi
 • 4. Gümrük Belgeleri, Teşvikli ise Teşvik Belgelerinin aslı veya Noterden tasdikli sureti
 • 5. İş Makinesinin ikinci el olması halinde eski tescil belgesinin aslı
 • 6. Odamız harcının yatırıldığına dair makbuz.

Ekspertiz Raporları

Ekspertiz Raporları

GEREKLİ EVRAKLAR

 • 1. Dilekçe
 • 2. Ekspertiz konusu ile ilgili belge ve bilgiler
 • 3. Tarifesine göre Oda ve Eksper ücretleri

Fatura Tasdikleri

Fatura Tasdikleri?

 • Devlete ait inşaat işlerinde kullanılan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen inşaat işleri rayiç fiyat listelerinde bulunmayan mallarla ilgili olarak düzenlenen faturalara, tarihleri itibariyle rayicine uygunluk tasdik işlemleri yapılır. Tasdik edilmesi talep edilen faturalar bir dilekçe ekinde ve malzemelerin tanım ve özellikleri faturaya tam olarak işlenmiş şekilde teslim alınır. Tasdik amacı ile getirilen faturaların TOBB Muamelat Yönetmeliği ve Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Odamız sorumluluk sahası içerisindeki firmalar tarafından düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitapçığında bulunmayan veya muhteviyatı özel imalat kapsamında olan resmi alımlarla ilgili faturalar için piyasa araştırması yapılır. Elde edilen fiyatların birbirine yakın olan en az üç tanesinin ortalaması alınır. Bulunan bedel o malzemenin rayiç fiyatı olarak kabul edilir ve fatura fiyatlarıyla karşılaştırılır. Rayiç fiyatlar fatura fiyatlarının üzerinde veya aynı ise fatura onaylanır. Fatura fiyatlarının altında ise faturaya işlem yapılmaz ve iade edilir. Fiyat tespiti açısından yeterli sayıda işletmenin bulunmaması halinde, ilgili meslek komitesinin görüşü veya gerekli durumlarda eksper listeleri arasından yönetim kurulu kararı ile görevlendirilecek eksper/eksperlerin raporu doğrultusunda işlem yapılır. Tasdik edilen faturalar için, firma temsilcisi fatura tasdik bedelini Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırır. Onay işlemi tamamlanan faturanın aslı talepte bulunan firmaya verilir, fotokopileri ise Odamız arşivinde saklanmak üzere alınır. Rayice uygunluğu istenen fatura, özel imalatı gerektiren bir iş için düzenlenmişse yapılan işin numunesinin faturaya eklenmesi, bu mümkün olmadığı takdirde yapılan işin teknik özelliklerini gösterir açıklama resim ve benzeri belgelerin faturaya eklenmesi zorunludur. Proforma faturalar ile birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalar alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden onaylanmaz. Ancak, birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalarda işin tamamının belirtilmesi halinde bu faturaların onaylanması mümkündür. Ayrıca, sadece montaj işçilik veya nakliye bedeli için düzenlenen faturalar ile malzeme fiyatı işçilik, nakliye ve montaj bedeli dahil olarak düzenlenen faturalar, fiyat tespiti usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden onaylanmaz. Faturaların tasdiki, satışı yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer odası veya şubesi tarafından yapılır.

Fiili Üretim Ekspertiz Raporu

Fiili Üretim Ekspertiz Raporu

 • 1. Dilekçe
 • 2. Fiili Üretim Taahhütname
 • 3. Fiili Üretim Miktarlarını Gösteren Muhasebe Kayıtları
 • 4. Tarifesine Göre Oda ve Eksper Ücretleri

Gerekli Formlar

 

Fiili Tüketim Ekspertiz Raporu

Fiili Tüketim Ekspertiz Raporu

 • 1. Dilekçe
 • 2. Fiili Tüketim Taahhütname
 • 3. Fiili TÜketim Miktarlarını Gösteren Muhasebe Kayıtları
 • 4. Tarifesine Göre Oda ve Eksper Ücretleri

Fiyat Tarifeleri

Fiyat Tarifeleri

 • Oda üyeleri tarafından üretilen ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi esnaf ve sanatkarlar odaları tarafından belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifeleri, üyelerin talebi üzerine veya doğrudan hazırlanır. Tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için, Oda Yönetim Kurulu ilgili Meslek Komitesinin görüşünü alır. Tarifelerin hazırlanması aşamasında, gerek görülmesi halinde uzman kişi ve kuruluşların görüşlerine de başvurulur. Yönetim Kurulu, Odaya yapılan başvuruları en geç bir ay içerisinde sonuçlandırarak meclisin onayına sunar. Meclis, bu teklifi en geç bir ay içerisinde görüşerek onaylar veya reddeder. Tarifelerin reddi halinde, yönetim kurulu meclisin ret gerekçelerini de dikkate alarak yeni tarifeleri ret tarihinden itibaren yapılacak ilk meclis toplantısında meclisin onayına sunar. Bu toplantıda tarifeler karara bağlanır. Meclisçe onaylanan tarifeler aynı gün içinde yürürlüğe girer. Onaylanan tarifeler, en geç on gün içinde Belediye ve Mülki İdare Amirliği ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bildirilir. Belediyeler ve mülki idare amiri, Odaca tespit edilen tarifeleri uygun bulmadıkları ve bu konuda Odayla anlaşamadıkları takdirde, ayrı ayrı veya birlikte tarifelerin kendilerine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde mülki idare amirliği nezdinde komisyona itiraz eder. Komisyon, itirazları başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde karara bağlayarak onaylar veya reddeder. Tarifenin reddi halinde, Oda, ya komisyonun ret gerekçelerini dikkate alarak yeni tarifeyi hazırlar ya da komisyon kararının Odaya yazılı bildirim tarihinden itibaren on gün içerisinde ticari davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunur. Mahkemenin vereceği karar kesin karar olur. Komisyonun ret kararı vermesi halinde varsa bir önceki dönemde tespit edilmiş tarifeler uygulanır, yoksa tarifelerin uygulanması durdurulur. 5174 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (ı) bendine istinaden çıkarılan “Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”e göre düzenlenen tarifeler, mal ve hizmet üreten üyelere ücret karşılığı verilir.

Fiyat Araştırmaları

Fiyat Araştırmaları

 • Güncelleniyor...
 • Güncelleniyor...

IPA Türk Malı Belgesi

IPA Türk Malı Belgesi

GEREKLİ EVRAKLAR

 • 1. Belge Satın alma yetki belgesi (Yüklenici Firma Islak İmza ve Kaşeli)
 • 2. Firma İmza Sirküleri fotokopisi veya Vekâletname ve İmza Beyannamesi
 • 3. Kimlik Belgesi fotokopisi
 • 4. Belge Satış ve Onay Ücreti Ödeme Makbuzu
 • 5. Belge Onay başvurusu (Yüklenici Firma Islak İmza ve Kaşeli)
 • 6. Usulüne Göre tanzim edilmiş, kaşe imza tatbiki yapılmış IPA Türk Malı Belgesi
 • 7. Belge Muhteviyatı eşyaya ilişkin satış faturası sureti
 • 8. Taahhütname (Yüklenici Firma Islak İmza ve Kaşeli)
 • 9. Kapasite Raporu Sureti (Aslı gibidir onaylı)(Geçerlilik tarihi sona ermemiş)
 • 10. Sözleşme Örneği
 • 11. Eşyanın Türk Menşeli olduğunu ispat eden diğer bilgi ve belgeler
 • 12. IPA Türk Malı Belgesi Yüklenici firma tarafından satın alınacak, onaylatılacak ve sözleşme makamına teslim edilecektir.

Gerekli Formlar

 

A.TR Dolaşım Belgesi

A.TR Dolaşım Belgesi Nedir?

 • Avrupa Birliği ile Türkiye arasında katma protokol hükümleri gereğince, ülkemizden Birliğe üye ülkelere ihraç edilen ve gerekli gümrük muafiyetinden yararlanılması için tanzim edilen belgedir. Bu belge Birliğe üye ülkelere yapılan ihracat için düzenlenmektedir. Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatta, Katma Protokol gereğince malların gümrük muafiyetinden yararlanabilmesi için A.TR Dolaşım Belgesi’nin ihracatçı ülke yetkilileri tarafından düzenlenerek gümrük idarelerince vize edilmesi gerekmektedir. İhracatçı üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından odamız veznesine belge satış ve onay ücreti ödenmek suretiyle A.TR belgesi satın alınır. A.TR Dolaşım Belgesi, bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın Türkiye' de serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgeler(fatura, taahhütname ve talep edildiği takdirde kapasite raporu, tedarik faturaları v.b. teşvik edici belgeler) eklemek suretiyle onay için Odamız Ticaret Müdürlüğü’ne başvurulur. Odamız Ticaret Müdürlüğü’nce ATR Dolaşım Belgesi ve ekindeki tevsik edici belgeler incelenerek tasdik işlemi yapılır.

GEREKLİ EVRAKLAR

 • 1. Taahhütname
 • 2. ATR Belgesinin Düzenleneceği Ülkeler
 • 3. Vekaletname

Gerekli Formlar

 

EUR.1 Dolaşım Sertifikası

EUR.1 Dolaşım Sertifikası

UR.1 Dolaşım Sertifikası Nedir?

 • Türkiye' nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatta, Avrupa Birliği' ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracatında ve yine Avrupa Birliği' ne üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamında dahil ürünlerin ihracında malın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla odamızca onaylanan ve Gümrük İdareleri’nce vize edilen belgedir. İhracatçı üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından odamız veznesine belge satış ve onay ücreti ödenmek suretiyle temsilcilerin EUR.1 Dolaşım Sertifikası satın alınır. EUR.1 Dolaşım Sertifikası, bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın menşeinin tespitine yarayan tevsik edici tüm bilgi ve belgeler (fatura, taahhütname ve talep edildiği takdirde kapasite raporu, tedarik faturaları v.b. tevsik edici belgeler) eklemek suretiyle onay için Odamız Ticaret Müdürlüğü’ne başvurulur. Odamız Ticaret Müdürlüğü’nce EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve ekindeki tevsik edici belgeler incelenerek tasdik işlemi yapılır.

GEREKLİ EVRAKLAR

 • 1. Taahhütname

Gerekli Formlar

 

EUR-MED Dolaşım Sertifikası

EUR-MED Dolaşım Sertifikası Nedir?

 • PAAMK’a (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu) taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe ispat belgesidir. PAAMK sistemi; AB-EFTA (İzlanda, Norveç, İsviçre, Lihtenştayn) – Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinin (Fas, Tunus, Cezayir, Mısır) dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. İhracatçı üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından odamız veznesine 11,25 TL belge satış ve onay ücreti ödenmek suretiyle temsilcilerin EUR-MED Dolaşım Sertifikası satın alınır. EUR-MED Dolaşım Sertifikası, ihraç konusu eşyanın bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın menşeinin tespitine yarayan tevsik edici tüm bilgi ve belgeler (fatura ve talep edildiği takdirde kapasite raporu, tedarik faturaları v.b. tevsik edici belgeler) eklemek suretiyle onay için Odamız Ticaret Müdürlüğü’ne başvurulur. Odamız Ticaret Müdürlüğü’nce EUR-MED Dolaşım Sertifikası ve ekindeki tevsik edici belgeler incelenerek tasdik işlemi yapılır.
 

FORM A

FORM A (Özel Menşe Şahadetnamesi)

FORM A (Özel Menşe Şahadetnamesi) Nedir?

 

 • ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Japonya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ile Beyaz Rusya’ya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında yapılan ihracatta düzenlenen belgedir. İhracatçı firma veya yetkilendirdiği gümrük müşaviri tarafından odamız veznesinebelge satış ve onay ücreti ödenmesi suretiyle FORM A belgesi satın alınır. Form A belgesini arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurup imzalayan ihracatçılarımızca eşyanın beyan ettikleri gibi Türk Menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgelerin de eklenmesi suretiyle onay için Odamız Ticaret Müdürlüğü’ne başvurur. Odamız Ticaret Müdürlüğü’nce Form A belgesi ve ekindeki tevsik edici belgeler incelenerek tasdik işlemi yapılır.
 

Menşe Şahadetnamesi

Menşe Şahadetnamesi Nedir?

 • İhracata konu olan malın üretim yerini gösteren belgedir. İhracatçı firma veya yetkilendirdiği gümrük müşaviri tarafından odamız veznesine belge satış ve onay ücreti ödenmesi suretiyle Menşe Şahadetnamesi belgesi satın alınır. İhracatçı üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri Menşe Şahadetnamesi arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın ilgili ülke menşeili olduğunu gösterir tevsik edici belgeleri(fatura ve gerekli görülürse diğer tevsik edici belgeler) eklemek suretiyle onay için Odamız Ticaret Müdürlüğü’ne başvurur. Odamız Ticaret Müdürlüğü’nce Menşe Şahadetnamesi belgesi ve ekindeki tevsik edici belgeler incelenerek tasdik işlemi yapılır.

Gerekli Formlar

 

 

Belge Hizmetleri Menü