Adıyaman
+19°C

Yük.: +20°

Düş.: +10°

Cu, 27.05.2016

Adıyaman

İLİN SANAYİ DURUMU

Adıyaman’ının sanayi ile tanışma tarihi 1955’tir. Tekstil sektörü ile ilgili entegre bir tesisin kurulması amacıyla 1955 tarihinde “Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayi Türk Anonim Şirketi kurulmuş ve 1967 yılında üretime geçmiştir. 1973–1975 tarihleri arasında Çimento, Süt ve Yem Fabrikası tesislerinin Adıyaman’da kurulması ile ilgili etüt proje bazında birtakım çalışmalar başlatılmıştır.   Kalkınmada Öncelikli Yörelerde uygulanan devlet yardımları ve teşvikler ile temin edilen uzun vadeli ucuz maliyetli kredilerle sanayide ve yatırımlarda gözlemlenebilir bir hareketliliğin oluştuğu ancak, alınan kredilerin iyi değerlendirilememesi ve yatırımcıların yönlendirilememesi nedeniyle arzulanabilir bir yatırım hamlesinin atılamadığını görüyoruz. 1988 yılından sonra birtakım tekstil ve un fabrikaların faaliyete geçmesiyle yatırımlarda nispi bir artışın olduğu görülmektedir. 

ADIYAMAN’IN BUGÜNKÜ SANAYİ DURUMU;  

5084 ve 5350 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile ilgili Yasaların yürürlüğe girmesiyle yatırım artışlarında ve istihdamda büyük artışlar olmuştur.   Zamanında ve rasyonel kararlarla Türkiye genelinde gelen taleplerin değerlendirilmesi ve yatırma dönüşmesi bakımında il çok iyi bir performans göstermiştir. 100’ün üzerinde gelen taleplerin tamamı değerlendirilerek, öncelikli olarak en fazla istihdam, en yüksek katma değer yaratacak ve ileri teknoloji gerektiren sektörler öncelikli olarak değerlendirmeye alınarak arsa tahsis işlemleri yapılmış, tahsisi yapılan parseller üzerinde fabrikalar yapılarak birçoğu faaliyete geçmiştir.   Genel olarak il ve ilçelerinde Sanayi Sicil Belgesi almış 245 tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin tamamı fiili olarak üretim yapmakta. Sanayi yatırımları içerisinde tekstil sektörüne yapılan yatırımların yoğunluğu dikkati çekmektedir.

ÖZETLE ADIYAMAN SANAYİSİ;

• Ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalı olup, özelikle tekstil sektörü yatırımlarında sanayileşme eğilimi görünmektedir.
• Sanayi büyük, orta ve küçük ölçekli işletmeler şeklinde şekillenmiştir.
• GSYİH’sı içerisinde sanayi sektörü tarım sektöründen sonra ikinci gelmektedir.
• Sanayi yatırımları içerisinde Tekstil sektörüne yapılan yatırımların yoğunluğu dikkati çekmektedir.
• Adıyaman ‘da, gıda sanayi, maden- taş ve toprağa dayalı sanayi, pamuk işleme ve tekstil sanayi ile genel imalat sanayisine yönelik üretimler yapılmaktadır.
• Sanayi işletmelerinin büyük bir çoğunluğu il merkezindedir.
• Özel sektör kamu sektörüne göre daha fazla katma değer meydana getirmiştir.
• Sanayi sektörü içerisinde tekstil sanayisinin gıda sektörüne göre daha fazla katma değer meydana getirdiği görülmektedir.
• Darboğazda olan tesisler genellikle ham madde, Pazar noksanlığı ve ağırlıklı olarak da işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle problemler yaşamaktadır.
• En önemli yer altı zenginliği petroldür
• Özel sektör üretimleri ile birlikte ülkemiz ham petrolünün %28,13’sinden fazlası Adıyaman bölgesinde üretilmektedir.
• Maden kaynakları bakımından oldukça zengin potansiyele sahiptir.


SANAYİ PROFİLİ    

Bu gün itibariyle ilimiz genelinde merkez ve ilçeler dahil, değişik alan ve sektörde sanayi sicil belgesi almış 245 işletmemiz mevcut olup,  toplam 278 işletmede 10.271 kişi istihdam edilmektedir. İl genelinde sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına baktığımızda, % 32,73 ile Tekstil ürünleri imalatı, % 21,22 lik bir oran ile Gıda ürünleri imalatı sektörlerinin ilk iki sırada olduğu görülmektedir.  

Diğer sektörler sırasıyla;    
% 16,91 Seramik, Kil, madencilik ve taşocakçılığı;
     % 6,83 Ham Petrol ve Doğal Gaz, kok
 % 4,32 Lastik ve plastik ürünleri imalatı,  
 % 3,66 Makine imalatı, tarım makineleri, elektrikli makineler
 
 % 2,52 Mobilya imalatı
 % 3,69 Demir Çelik ve Demir dışı metaller
 % 2,08  Cam
 % 6,04 Diğer (Çimento, Kimya,Gübre,Deri ve deri ürünleri)
Bölgelere göre bir değerlendirme yaptığımızda, sanayi işletmelerinin

 % 48 Marmara Bölgesinde,
 %17 İç Anadolu Bölgesinde,
 %14 Ege Bölgesinde,
 % 8 Akdeniz Bölgesinde,
 % 6 Karadeniz Bölgesinde,
 % 5 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde,
 % 2 Doğu Anadolu Bölgesinde olduğu görülmektedir.
Adıyaman İlinde sanayi siciline kayıtlı sanayi işletmesi sayısı 245 dir. Toplam sanayi işletmesi içerisinde % 0.3 lük bir oran ile sanayisi gelişmekte olan iller arasında yer almaktadır.

 

Menu